Įmonės Litpersona privatumo politika


Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jus supažindiname su pagrindine informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis, kai prisijungiate prie svetainės www.litpersona.lt

Prašome Jūsų išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika. Jeigu turėtumėte klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais.

Šios Privatumo politikos nuostatos gali būti koreguojamos Litpersona komandos nuožiūra. Tokiu atveju informuosime Jus apie Privatumo politikos pasikeitimus iš anksto bei viešai paskelbsime naująją Privatumo politikos redakciją.
Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugas, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną ar kt.) naudojate.

Jūsų asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Litpersona LT“, UAB, juridinio asmens kodas 305288940, buveinės adresas Perkūnkiemo g. 4A-1, LT-12128 Vilnius.

Įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno kliento privatumą bei tvarkyti duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.


Asmeniniai duomenys kuriuos tvarko duomenų valdytojas

Norėdamas užsiregistruoti Litpersona platformoje, vartotojas privalo duomenų valdytojui pateikti šiuos Asmens duomenis:

• Vardas ir Pavardė
• Elektroninio Pašto adresas
• Gimimo data
• Specialybė
• Informuoti, ar vartotojas yra šiuo metu įdarbintas ar ne
• Pateikti informaciją apie gyvenamąją vietą (adresą)
• Pateikti savo gimimo datą
• Pateikti informaciją apie savo specializaciją
• Jeigu reikia pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių
• Jeigu reikia pateikti informaciją apie kvalifikaciją bei išsilavinimą
• Pateikiti informaciją apie užsienio kalbos gebėjimus, sugebėjimą skaityti brėžinius ar bet kokią kitą svarbią informaciją
• Informaciją apie buvusias darbovietes
• Telefono numerį
• Sveikatos duomenis

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Įprastai savo veikloje klientų asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Vis dėl to, vykdant veiklą atskirais atvejais kliento asmens duomenis tam tikra apimtimi gali tekti perduoti duomenų gavėjui, esančiam už EEE ribų (pvz., jei mūsų paslaugų teikėjas būtų įsikūręs ne EEE valstybėje narėje). Pastaruoju atveju siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tokiam duomenų perdavimui būtinos saugumo priemonės (pvz., duomenų gavėjas yra valstybėje, kuri Europos Komisijos pripažinta kaip tinkamai užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; su duomenų gavėju sudaroma sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas ir kt.).


Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose arba kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas platformoje www.litpersona.lt

Slapukai platformoje naudojami tam, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi Litpersona svetainėje, atliktiems veiksmams (pvz., svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ar išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Litpersona platformos. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.


Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:
susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti patvirtinimą, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija;
reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neteisingi, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai manote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis;
reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai manote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui;
nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus (pvz., kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir kt.);
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;


Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi BDAR ir kitose teisės aktuose numatyti reikalavimai. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į mus žodžiu arba raštu – pateikdami laisvos formos prašymą asmeniškai mūsų buveinėje, paštu ar elektroninėmis priemonėmis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Mūsų kontaktiniai duomenis: el. pašto adresas info@litpersona.lt

Jeigu kreipiatės žodžiu ar prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti.

Teikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, jį turite pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Taip pat įsitikinkite, kad prašyme būtų nurodyti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas ar kt. kontaktiniai duomenys, kuriais pageidaujate gauti atsakymą, pvz., el. paštas, ir pan.).